Parkovacie karty
v lokalite Košice

Rezidentská parkovacia karta – pre FO, Rezidentská lokalita 1 až 10
20.00 €

Rezidentská parkovacia karta vydaná Rezidentovi – obyvateľovi s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite 1 až 10 v Zóne umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na rezidentských parkovacích miestach v príslušnej rezidentskej lokalite, ktorá je uvedená na tejto rezidentskej parkovacej karte a v rezidentských lokalitách bezprostredne susediacich so základnou rezidentskou lokalitou. Ak Rezident – obyvateľ nenájde voľné parkovacie miesto na parkovacích miestach vyhradených pre Rezidentov v lokalite uvedenej na rezidentskej parkovacej karte, má nárok zaparkovať aj na Líniových platených parkoviskách v tejto lokalite, okrem Závorových parkovísk. Rezidentskú parkovaciu kartu možno vydať záujemcovi len v prípade, ak preukáže splnenie podmienok podľa tohto nariadenia.

Pre výdaj RK je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady (originály k nahliadnutiu):
- občiansky preukaz rezidenta s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite číslo 1 až 10
- technický preukaz vozidla, ktorého vlastníkom je žiadateľ s trvalým pobytom a ktorého EČV bude vyznačené na RK 
- vodičský preukaz rezidenta
- list vlastníctva, ak osoba s trvalým pobytom nie je vlastníkom daného bytu tak je potrebný aj súhlas majiteľa bytu s vydaním RK na danú bytovú jednotku

Obyvateľovi s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite číslo 1 až 10 môžu byť vydané maximálne tri rezidentské parkovacie karty na jednu bytovú jednotku.

Základná ročná sadzba druhej rezidentskej parkovacej karty pre osobu, ktorá nie je podnikateľom, je 70 €.

Základná ročná sadzba tretej rezidentskej parkovacej karty pre osobu, ktorá nie je podnikateľom, je 150 €.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Rezidentská parkovacia karta - FO-62, Rezidentská lokalita 1 až 10
5.00 €

Rezident, ktorý je fyzickou osobou s trvalým pobytom v zóne plateného parkovania a presiahol vek 62 rokov, má nárok na zakúpenie prvej rezidentskej karty za zvýhodnených cenových podmienok.

Pre výdaj RK je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady (originály k nahliadnutiu):
- občiansky preukaz rezidenta s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite číslo 1 až 10
- technický preukaz vozidla, ktorého vlastníkom je žiadateľ s trvalým pobytom a ktorého EČV bude vyznačené na RK 
- list vlastníctva, nie starší ako 3 kalendárne mesiace

- výmer o poberaní dôchodku (nesmie byť vyšší ako 1,5 násobok minimálnej mzdy - 720,00 EUR)

Obyvateľovi s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite číslo 1 až 10 môžu byť vydané maximálne tri rezidentské parkovacie karty na jednu bytovú jednotku.

Základná ročná sadzba druhej rezidentskej parkovacej karty pre osobu, ktorá nie je podnikateľom, je 70 €.

Základná ročná sadzba tretej rezidentskej parkovacej karty pre osobu, ktorá nie je podnikateľom, je 150 €.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Rezidentská parkovacia karta – pre FO, CMZ
35.00 €

Rezidentská parkovacia karta umožňuje obyvateľovi s trvalým pobytom v centrálnej mestskej zóne dočasné parkovanie motorového vozidla užívaného na súkromné účely na uliciach, ktoré sú uvedené na tejto parkovacej karte. Na rezidentskej parkovacej karte prevádzkovateľ určí tri ulice, ktorými sú ulica trvalého pobytu rezidenta a ulice priľahlé resp. nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti ulice trvalého pobytu rezidenta, ako susedná, súbežná ulica a pod., podľa aktuálnej dopravnej situácie v zóne plateného parkovania. Platnosť parkovacej karty sa vzťahuje na parkoviská vyhradené pre rezidentov a líniové platené parkoviská na uvedených uliciach okrem závorových parkovísk.

Pre výdaj RK je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady (originály k nahliadnutiu):
- občiansky preukaz rezidenta s trvalým pobytom v centrálnej mestskej časti
- technický preukaz vozidla, ktorého vlastníkom je žiadateľ s trvalým pobytom a ktorého EČV bude vyznačené na RK 
- list vlastníctva, nie starší ako 3 kalendárne mesiace

Obyvateľovi s trvalým pobytom v centrálnej mestskej časti môžu byť vydané maximálne tri rezidentské parkovacie karty na jednu bytovú jednotku.

Základná ročná sadzba druhej rezidentskej parkovacej karty pre osobu, ktorá nie je podnikateľom, je 70 €.

Základná ročná sadzba tretej rezidentskej parkovacej karty pre osobu, ktorá nie je podnikateľom, je 150 €.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Rezidentská parkovacia karta - FO-62, CMZ
5.00 €

Rezident, ktorý je fyzickou osobou s trvalým pobytom v zóne plateného parkovania a presiahol vek 62 rokov, má nárok na zakúpenie prvej rezidentskej karty za zvýhodnených cenových podmienok.

Pre výdaj RK je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady (originály k nahliadnutiu):
- občiansky preukaz rezidenta s trvalým pobytom v centrálnej mestskej časti
- technický preukaz vozidla, ktorého vlastníkom je žiadateľ s trvalým pobytom a ktorého EČV bude vyznačené na RK 
- list vlastníctva, nie starší ako 3 kalendárne mesiace

- výmer o poberaní dôchodku (nesmie byť vyšší ako 1,5 násobok minimálnej mzdy - 720,00 EUR)

Obyvateľovi s trvalým pobytom v centrálnej mestskej časti môžu byť vydané maximálne tri rezidentské parkovacie karty na jednu bytovú jednotku.

Základná ročná sadzba druhej rezidentskej parkovacej karty pre osobu, ktorá nie je podnikateľom, je 70 €.

Základná ročná sadzba tretej rezidentskej parkovacej karty pre osobu, ktorá nie je podnikateľom, je 150 €.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Rezidentská parkovacia karta – pre PO, Rezidentská lokalita 1 až 10
200.00 €

Rezidentská parkovacia karta v rezidentskej lokalite číslo 1 až 10 umožňuje podnikateľovi dočasné parkovanie motorového vozidla slúžiaceho na zabezpečenie funkcionality územia vyplývajúcej z príslušnej podnikateľskej aktivity v rezidentskej lokalite číslo 1 až 10, a to na parkoviskách vyhradených pre rezidentov a na parkoviskách zaradených do určitého tarifného pásma okrem závorových parkovísk. Na parkovacej karte sa uvedie číslo príslušnej rezidentskej lokality. Rezidentská parkovacia karta sa nevydá podnikateľovi, ktorý disponuje vlastnými parkovacími miestami.

Pre výdaj PK je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady (originály k nahliadnutiu):
- živnostenský list s vyznačenou prevádzkaňou v nebytovom priestore v bytovom dome, alebo výpis z obchodného registra
- doklad totožnosti preberajúceho 
- technický preukaz vozidla PO ktorá je žiadateľom a ktorého EČV bude vyznačené na PK
- list vlastníctva, nie starší ako 3 kalendárne mesiace a nájomná zmluva v prípade že PO nie je vlastníkom predmetného priestoru

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Parkovacie karty sa vydávajú v súlade s podmienkami prevádzkového poriadku.
Všetky ceny sú uvádzané s DPH 20%.
  • STN EN ISO 9001:2009
  • STN EN ISO 14001:2005
  • STN EN ISO 18001:2009
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

EEI
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

ESRV